Sokolnictwo

05-3b40b2cdc15f68529fe9672617029354.jpg Komisja Sokolnicza powołana została w listopadzie 1995 roku jako jedna z komisji problemowych przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Krakowie. Stanowi ona formalne umocowanie działalności sokolników, których aktywność na Ziemi Krakowskiej jest związana z funkcjonowaniem Ośrodka Hodowli i Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych Akademii Rolniczej w Krakowie. Od początku istnienia skupiał on krakowskich sokolników zrzeszonych w Gnieździe Sokolników przy Zarządzie Głównym PZŁ.

Do ważniejszych kierunków działalności członków Komisji Sokolniczej należy hodowla wolierowa i reintrodukcja sokoła wędrownego, prowadzona w ramach „Programu restytucji populacji sokoła wędrownego w Polsce “. Sokolnicy krakowscy przyczynili się do uratowania wielu rzadkich gatunków ptaków, czego przykładem jest uratowanie i uwolnienie orła przedniego w 1986 roku na terenie K.Ł. „Orzeł “ w Myślenicach, orła przedniego z pary lęgowej z Gorczańskiego Parku Narodowego w 2005 roku, orła cesarskiego w 2006 roku, czy bielika z pary lęgowej z okolic Częstochowy w 2008 rok.

08-e6212a3484fa4e29379a514b78e83941.jpg Do ważnych dziedzin związanych z sokolnictwem i ochroną ptaków drapieżnych należy działalność dydaktyczna z zakresu restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem prowadzona na Wydziałach: Leśnym i Zootechnicznym AR w Krakowie. Realizowane jest to w ramach przedmiotów „Myślistwo “, „Podstawy gospodarki łowieckiej “ oraz „Hodowla i restytucja ginących gatunków zwierząt “. Od 1997 roku problematyka sokolnicza znajduje się w programie kursu dla kandydatów do PZŁ. Poprzez działalność dydaktyczną sokolnictwo ukazywane jest, nie tylko jako historyczny sposób polowania z ptakami łowczymi, lecz również jako ruch na rzecz ratowania ptaków drapieżnych.

Członkowie Komisji Sokolniczej prowadzą szkolenia, a także biorą udział w egzaminowaniu myśliwych starających się o uzyskanie uprawnień sokolniczych. W ramach szkoleń praktycznych organizowane są od 2007 roku pokazy układania ptaków drapieżnych i łowów z sokołami na terenie OHZ „Zator “. Idealne warunki dla sokolnictwa oraz bogate stany zwierzyny powodują, że miejsce to zyskuje coraz większą sławę.

01-f60a29988c1e06c595f6529ff3f17369.jpg Do najważniejszych przejawów działalności sokolniczej na terenie województwa należą: zorganizowane w 1994 roku w Niepołomicach XXII Łowy z Sokołami. Była to największa spośród organizowanych na Ziemi Krakowskiej imprez tego rodzaju.

Krakowscy sokolnicy prowadzą również akcje dotyczące wykorzystania ptaków drapieżnych w celach nie związanych bezpośrednio z łowami, np. ochrona lotniska w Balicach, ochrona obiektów o najwyższych walorach architektonicznych.

Do ważnych dziedzin działalności związanej z propagowaniem tej formy myślistwa należy udział w realizacji szeregu filmów dokumentalnych i oświatowych o tematyce związanej z sokolnictwem i ratowaniem polskiej fauny (udział w realizacji oraz konsultacje). Do najważniejszych należą filmy: „Hej, Sokoły! “ (P. Brzuski, J. Malawski), „Ginąca dolina “ (J. Rachwał), „Sokolnictwo “ (J. Stręk). Ten ostatni film znajduje się w rozpowszechnianiu światowym przez National Geographic.

Członkowie Komisji Sokolniczej biorą czynny udział w imprezach promujących łowiectwo na Ziemi Krakowskiej, m.in.: corocznych mszach hubertowskich na Wawelu, obchodach Dni Hubertowskich w Niepołomicach, Święcie Karpia w Zatorze, uroczystościach hippicznych - biegach św. Huberta.

Zbigniew Bonczar
przewodniczący Komisji Sokolniczej ORŁ w Krakowie