Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zator

Pierwsze stawy rybne w Zatorze powstały na przełomie XIII i XIV wieku. Z czasem, w kolejnych stuleciach zostały one rozbudowane.

Od 1778 roku stawy wraz z okolicznymi majątkami ziemskimi stanowiły kolejno własność: Duninów, Tyszkiewiczów, Wązowiczów i Potockich.

W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej kompleks stawów w Zatorze i Spytkowicach stał się atrakcyjnym miejscem polowań na ptactwo wodne. W dniu 1 kwietnia 1971 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wyłączył obwód 226 Zator-Spytkowice z dzierżawy i powierzył gospodarkę łowiecką nad nim Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, który sprawuje ją do dzisiaj. Aktualnie Ośrodek gospodaruje na terenie jednego obwodu łowieckiego nr 99 o powierzchni 3578 ha; w tym powierzchnie wód ok. 1200 ha. Od roku 2000 nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie.

Stawy zatorsko-spytkowickie stanowią płytkie, zarośnięte roślinnością środowisko wodne stwarzające korzystne warunki do bytowania wielu gatunków ptactwa. Obok ptaków łownych na stawach bytuje wiele gatunków chronionych i rzadkich.

Corocznie na terenie Ośrodka organizowane są polowania na kaczki, bażanty i zające. W sezonie łowieckim pozyskuje się 4000 do 5000 osobników łownego ptactwa wodno-błotnego, 300 bażantów kogutów, 30 saren, 50 do 70 lisów, 100 piżmaków i 30 do 50 dzikich gęsi.

Na stawach zostały wybudowane dwie wiaty służące myśliwym do odpoczynku podczas przerw w polowaniach. W pobliżu wiaty na Spytkowicach budowana jest ścieżka dydaktyczna z urządzeniami służącymi do hodowli zwierzyny oraz urządzeniami łowieckimi. Ośrodek w Zatorze współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie hodowli zwierzyny oraz zastosowania nowych technik w gospodarowaniu populacjami zwierząt dzikich.
 
Kierownik Ośrodka: Kolega Michał Gołda
Tel. 507 345 792

Siedziba OHZ Zator: ul. Na Stawach 13, 34-116 Spytkowice

Adres korespondencyjny:  Michał Gołda, ul. Oświęcimska 27/7, 32-640 Zator

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że polowania na zwierzynę na terenie OHZ prowadzone są w formie polowań zbiorowych przez kierownika lub osobę przez niego wyznaczoną. Polowania na bażanty mogą odbywać się w dniach określonych w harmonogramie polowań zbiorowych (środy, soboty i niedziele), po uprzednim zgłoszeniu zamiaru polowania u kierownika OHZ-tu. Opłaty za organizację polowania i tusze pobranej zwierzyny dokonuje się w biurze ZO PZŁ w Krakowie. Polowania zamawia się u kierownika OHZ-tu w terminach określonych w planie polowań na dany sezon.

Mapka dojazdu na zbiórki – Stawy Spytkowice

Mapka dojazdu na zbiórki – Stawy Przeręb