Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zator

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie zaprasza myśliwych na polowania indywidualne w OHZ Zator – obwód 99.

W celu otrzymania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, zwanego dalej odstrzałem należy wysłać email na adres zo.krakow@pzlow.pl oraz a.dzieciol-gesiarz@pzlow.pl z informacją zawierającą dane myśliwego, adres, numer legitymacji PZŁ oraz dokonać wpłaty za wystawienie „odstrzału”. Dokument „odstrzału” będzie do odebrania w biurze Zarządu lub w OHZ Zator. Proszę w wysłanym emailu wskazać  miejsce odbioru „odstrzału”.  

W OHZ Zator prowadzona jest elektroniczna ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym, zatem każdy uczestnik winien mieć dostęp do systemu. Wniosek do systemu można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę www.systemkl.pzlow.pl klikając w zielony napis ,,Wniosek o dostęp”. Pobranie aplikacji na telefon pozwala również bezpiecznie poruszać się po łowisku oraz dojść do wskazanej przez kierownika ośrodka lub strażnika łowieckiego ambony lub sektora. Myśliwy biorący udział w polowaniu indywidualnym na terenie OHZ Zator musi posiadać zainstalowaną aplikację PZŁ EKEP i jest zobowiązany do włączenia lokalizacji w swoim telefonie (mapa obwodu/menu/pokaż moja lokalizację).

Wystąpienie o „odstrzał” oznacza akceptację regulaminu OHZ (dostępny u Kierownika OHZ i na stronie internetowej PZŁ Kraków). Każde rozpoczęcie i zakończenie polowania należy zgłosić Kierownikowi OHZ sms-em na numer 600 891 968.

Wystawiony odstrzał jest ważny 2 tygodnie.

Opłata za wystawienie odstrzału wynosi:

  • jeleń byk – 200 zł;
  • łania – 100 zł,
  • dziki – 50 zł;
  • sarny – 50 zł.

Oplata jest płatna na rachunek bankowy 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201. W tytule prosimy podać imię nazwisko z dopiskiem ,,polowanie indywidualne zwierzyna gruba”.

Opłatę należy uiścić przed polowaniem. Przed przystąpieniem do polowania należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres zo.krakow@pzlow.pl oraz a.dzieciol-gesiarz@pzlow.pl.

Myśliwy nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z wyjściem w teren.
Polowania indywidualne na zwierzyną grubą odbywają się z ambon.  Polowanie z podchodu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem OHZ w ściśle określonych sektorach wyznaczonych przez kierownika bądź strażnika łowieckiego przed rozpoczęciem polowania.

W przypadku pozyskania zwierzyny myśliwy ponosi dodatkowo opłatę:

  • pozyskanie zwierzyny w przypadku gdy nie pobiera tuszy na użytek własny;
  • za pobraną tusze na użytek własny – w tym przypadku nie płaci za pozyskanie;
  • trofeum w przypadku byków oraz dzików odyńców o szablach powyżej 13,99 cm.

Myśliwy ponosi opłatę za każdorazowe postrzelenie zwierzyny.

Cennik opłat za postrzelenie, pozyskanie i tusze pobrane na użytek własny:

gatunekopłata za pozyskanie lub postrzelenieopłata za tusze pobraną na użytek własnyopłata za trofeum
jeleń bykopłata z trofeum5,00 zł/kg 
jeleń łania100,00 zł7,00 zł/kg 
jeleń cielę100,00 zł7,00 zł/kg 
dzik warchlak50,00 zł5,00 zł/kg 
dzik przelatek50,00 zł5,00 zł/kg 
dzik wycinek / odyniec / locha50,00 zł5,00 zł/kg 
sarna koza50,00 zł150,00 zł 
sarna koźlę50,00 zł100,00 zł 
jeleń byk postrzelenie500,00 zł  
łania/cielę postrzelenie100,00 zł  
dzik postrzelenie100,00 zł  
drapieżnikibez opłat  

 

Cennik opłat za trofea:

  • Jelenie byki

Trofeum o masie do      2 kg                   –   250 zł

Trofeum o masie od      2,01- 2,49 kg   –   350 zł

Trofeum o masie od      2,50- 2,99 kg   –   500 zł

Trofeum o masie od      3,00- 3,49 kg   –   700 zł

Trofeum o masie od      3,50- 3,99 kg   –   950 zł

Trofeum o masie od      4,00- 4,49 kg   –   1400 zł

Trofeum o masie od      4,50- 5,00 kg   –   1700 zł

Trofeum o masie od      5,00- 5,99 kg   –   1800 zł + 6,00 zł za każde 0,01 kg powyżej 5 kg

Trofeum o masie od      6,00- 6,99 kg   –   2400 zł + 8,00 zł za każde 0,01 kg powyżej 6 kg

Trofeum o masie od      7,00- 7,99 kg   –   3200 zł + 10,00 zł za każde 0,01 kg powyżej 7 kg

Trofeum o masie od      8,00 i powyżej-   4200 zł +15,00 zł za każde 0,01 kg powyżej 8 kg

 

  • Dziki – odyńce

Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm              –     300 zł

Trofeum (szable) o długości od 14,00- 15,99 cm  –    400 zł

Trofeum (szable) o długości do 16,00- 20,00 cm  –    500 zł + 5,00 zł za każdy mm pow. 16,00 cm

Trofeum (szable) o długości powyżej 20 cm          –    700 zł + 10,00 zł za każdy mm pow. 20,00 cm

 

W przypadku pozyskania zwierzyny myśliwy jest obowiązany do powiadomienia kierownika ośrodka o pozyskaniu wraz z decyzją o pobraniu zwierzyny na użytek własny bądź oddania zwierzyny do punktu skupu. Przy pobraniu zwierzyny na użytek własny myśliwy dokonuje ważenia zwierzyny w jednym z trzech punktów zlokalizowanych na terenie ośrodka i wysyła do kierownika zdjęcia ważonej tuszy lub odwozi zwierzynę do punktu skupu.

Termin zapłaty za dokonanie odstrzału, trofeum lub opłaty za tuszę pobraną na użytek własny wynosi  7 dni od daty wystawienia faktury przez ZO PZŁ Kraków.

Polowania indywidualne na gęsi odbywają się w każdą środę, sobotę od godziny 14:00, a  w niedzielę od brzasku do godziny 8:00 oraz od godziny 14:00 do zmroku. 

Polowania indywidualne na bażanty odbywają się w każdą środę, sobotę i niedzielę.

Opłata za wystawienie upoważnienia – bażant –  za jeden dzień polowania, wynosi 50 zł. (Przelew na rachunek bankowy 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 najpóźniej w dniu wystawienia odstrzału).

Opłata za wystawienie upoważnienia na gęsi wynosi: dwa tygodnie – 200 zł (możliwe sześciokrotne polowanie), tydzień – 100 zł (możliwe trzykrotne polowanie). Przelew na rachunek bankowy 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 najpóźniej w dniu wystawienia odstrzału.

Cennik za pozyskaną tuszę ptaka wynosi:

gęś – 35 zł/sztuka

bażant – 35 zł/sztuka

Opłata za zwierzynę (jak też za dodatkowe dni polowania wykonywanego w okresie ważności upoważnienia) powinna być uiszczona w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury przez ZO PZŁ Kraków:  przelew na rachunek bankowy 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201

Przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych.

Odstrzał drapieżników jest bezpłatny.

Polowania szkoleniowe. Na terenie OHZ Zator planowane jest również organizowanie polowań szkoleniowych dla myśliwych, którzy chcą zdobyć doświadczenie w polowaniach na zwierzynę grubą. Polowanie takie odbywa się z ambon lub podchodu przy udziale podprowadzającego, który służy pomocą przy wszystkich czynnościach związanych z polowaniem w tym transport, patroszenie, zasady bioasekuracji, postępowanie z tuszą. Dopłata do polowania szkoleniowego wynosi 80 zł brutto.

Naruszenie regulaminu OHZ lub innych przepisów dot. polowań będzie skutkowało brakiem możliwości polowania na terenie OHZ Zator w okresie 3 kolejnych sezonów. 

Zapraszamy na łowy!

 
 

Identyfikacja ptaków – broszura

Kierownik OHZ – Sławomir Galicki, tel. 600-891-968, e-mail: sgalicki@wp.pl