Opłaty za polowania, tusze i trofea

22 sierpnia 2016

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

 

30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

 

U c h w a ł a  Nr 5

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

 

w sprawie opłat za polowania, tusze zwierzyny i trofea łowieckie
pozyskane na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ ustala
następujące zasady rozliczania polowań, trofeów i tusz zwierzyny pozyskanej na terenie
OHZ Zator.

 

  1. 1.      Opłaty za odstrzał :

1)       Jeleń byk                                                  – 1500 zł

2)     Jeleń łania                                                   – 200 zł

3)     Jeleń cielę                                                   – 100 zł

4)     Jeleń postrzelony                                         – 300 zł

5)     Dzik odyniec (szable powyżej 15 cm)              – 500 zł

6)     Dzik warchlak                                               – 50 zł

7)     Dziki pozostałe                                            – 100 zł

8)     Dzik postrzelony                                          – 100 zł

9)     Sarna koza                                                 – 100 zł

10)  Sarna koźle                                                  – 100 zł

11)    Sarna koza lub koźle postrzelone                  – 100 zł

12)  Sarna rogacz (opłata za trofeum) przyjmuje się masę netto czaszki z parostkami bez żuchwy, 24 godz. po preparacji i potrąceniu 90g z masy brutto:

-         wszystkie formy parostków o masie do 120g                                 – 100 zł

-         wszystkie formy parostków o masie od 121g do 250g                     – 300 zł

-         wszystkie formy parostków o masie od 251g do 350g                     – 400 zł

-         wszystkie formy parostków o masie powyżej 350g                          – 550 zł

-         ryczałt za rogacza dla myśliwego dewizowego                                 – 800 zł

-         rogacz postrzelony (opłata)                                                         – 300 zł

Z opłat za odstrzał, z wyjątkiem jeleni byków, rogaczy i odyńców (o szablach powyżej 15 cm), zwalnia się strażników OHZ Zator.

 

  1. 2.    Zwierzyna drobna, polowania indywidualne:

1)       Drapieżniki (lis, kuna, tchórz, norka, jenot) – polowanie i tusze bez opłaty,

2)     Piżmak – opłata za 1 dzień polowania 50 zł + tusza 1 szt. 5zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty),

 

3)     Bażanty – opłata za 1 dzień polowania 100 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty),

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

4)     Gęsi – opłata za 1 dzień polowania 50 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                               - działacze 20 zł/szt.                    

                               - strażnicy 10 zł/szt.

5)     Kaczki i łyski - opłata za dzień polowania 50 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:        - komercyjnie 10 zł/szt.

                               - działacze i strażnicy 5 zł/szt.

 

  1. 3.    Polowania zbiorowe:

1)       Bażanty - organizacja polowania 100 zł od osoby (działacze 50 zł, strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

2)     Gęsi - organizacja polowania 30 zł od osoby (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze :      - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

Polowania zbiorowe na bażanty będą się odbywały w soboty, niedziele i środy po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem OHZ Zator. Informacja o rozpoczęciu polowań zbiorowych na gęsi będzie dostępna na stronie internetowej PZŁ Kraków.

                                                                                                   

                                                                                                          Za Zarząd:

 

     /-/ Tomasz Ciepły

                                                                         Przewodniczący

                                                                   Zarządu Okręgowego PZŁ

                                                                           w  Krakowie

Wracaj