Kultura - aktualności

Kultura łowiecka jako część kultury narodowej, stanowi ogół łowieckiego dziedzictwa materialnego i duchowego, w tym: historii, twórczości i sztuki (m.in. literatury, muzyki, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego), tradycji (m.in. języka, zwyczajów, obrzędów, kultu Św. Huberta), kolekcjonerstwa, wystawiennictwa oraz etyki (nakazów i norm moralnych). Kultura łowiecka w Polsce jest jednym z najważniejszych elementów łowiectwa, stanowi formę wszechstronnej popularyzacji łowiectwa. Kultura łowiecka związana jest z działaniem myśliwych w kierunku kultywowania tradycji oraz prezentowania właściwych postaw etycznych. Do ważnych elementów kultury łowieckiej należy twórczość o tematyce łowieckiej, związana z różnymi przejawami sztuki, rzemiosła artystycznego oraz wszelkimi innych rodzajami działań twórczych. Ogromną rolę w zakresie popularyzacji łowiectwa spełniają imprezy kulturalne, takie jak: wystawy, festiwale, festyny, pokazy artystyczne, konkursy, oraz uroczystości hubertowskie i jubileuszowe obchodzone w kołach łowieckich, okręgach PZŁ oraz na szczeblu krajowym.

(Tekst K. Sz.)