Łowiectwo - historia

Czym jest łowiectwo? Julian Tuwim napisał cyt. „(…) W zaczątkach dziejów łowiectwo było zaprawą do boju w ciągłych zmaganiach z olbrzymami puszczy i zachodnim najeźdźcą. Długie lata było szkołą walki, krzepiąca ciało i duszę, długie wieki źródłem, z którego czerpano nie tylko pokarm, futra i leki, lecz i radość życia, która tętni tak przemożnie w całej naszej poezji.(…)”

Mówiąc o łowiectwie nie sposób pominąć roli myśliwych w ratowaniu zwierząt zagrożonych wyginięciem. Światowy autorytet w dziedzinie ochrony przyrody, niemiecki profesor Brenard Grzimek oceniając rolę myśliwych w ratowaniu zwierząt wyraził opinię cyt. (…) „Gdyby nie myśliwi, to już dawno z wielu rejonów świata zniknęłaby zupełnie zwierzyna”(…). Omawiając ten temat wybitny polski przyrodnik profesor Janusz Domaniewski napisał cyt. (…) „Duże gatunki ssaków, które w ograniczonych ostojach, dość łatwo wytępione być mogły, zachowały się do ostatnich czasów jedynie dzięki myśliwym, którzy je ochraniali. Z czasem ochrona staje się coraz trudniejsza. Społeczeństwo poczyna domagać się wytępienia niedźwiedzi, jeleni i dzików. Dążenia te trzeba było zwalczać, by ratować od zagłady to, co nam w pierwotnej przyrodzie przodkowie pozostawili. Czyjaż to bowiem zasługa, że mamy kozice w Tatrach, że żyją jeszcze resztki bobra na Polesiu, że łoś do niedawna trak obszernie zamieszkiwał knieje, że jelenie karpackie sławne są na cały świat! Doprawdy, jeśli rola cywilizacji w traktowaniu przyrody jest smutna, to jednak współcześni myśliwi w tej cywilizacji są tymi właśnie, którzy mogą mieć czyste sumienie(…).

Współcześni myśliwi za główny cel swojej działalności przyjęli ochronę przyrody po to, aby zachować dla obecnych i przyszłych pokoleń całe bogactwo rodzimej fauny i flory. W 1992 roku Dr Heinrirch III Książę Reuss prezydent Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) na Kongresie w Marakeszu potwierdził ten kierunek działalności w słynnym przesłaniu skierowanym do myśliwych świata cyt. (…) „Działajcie jak kawalerowie zakonu chroniącego łowiectwo, zwierzynę i jej biotopy” (…).

W powyższychcytatach, pełnych troski o przyrodę, wyrażony został stosunek do łowiectwa i jego obecnej roli. Zawarte w nich oceny i apele są aktualne od wieków. Szczególnie znaczenie nabierają one dzisiaj, gdy działalność człowieka stwarza coraz więcej zagrożeń dla egzystencji dzikich zwierząt. Tempo tych niekorzystnych procesów przybiera niespotykane dotąd rozmiary. Wiąże się to między innymi z wzrostem zaludnienia, rozbudową miast i wsi, rozbudową szlaków komunikacyjnych (autostrad i dróg), która prowadzi do fragmentacji całych obszarów, a także wzrostem uprzemysłowienia kraju, wprowadzaniem nowych technologii w rolnictwie, oraz górami śmieci, odpadów przemysłowych itd. Czy potrafimy to zmienić zanim będzie za późno!?

(Tekst - JM)