OHZ Zator

Pierwsze stawy rybne w Zatorze powstały na przełomie XIII i XIV wieku. Z czasem, w kolejnych stuleciach zostały one rozbudowane.

Od 1778 roku stawy wraz z okolicznymi majątkami ziemskimi stanowiły kolejno własność: Duninów, Tyszkiewiczów, Wązowiczów i Potockich.

W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej kompleks stawów w Zatorze i Spytkowicach stał się atrakcyjnym miejscem polowań na ptactwo wodne. W dniu 1 kwietnia 1971 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wyłączył obwód 226 Zator-Spytkowice z dzierżawy i powierzył gospodarke łowiecką nad nim Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, który sprawuje ją do dzisiaj. Aktualnie Ośrodek gospodaruje na terenie jednego obwodu łowieckiego nr 99 o powierzchni 3578 ha; w tym powierzchnie wód ok. 1200 ha. Od roku 2000 nadzor nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie.

Stawy zatorsko-spytkowickie stanowią płytkie, zarośnięte roślinnością środowisko wodne stwarzające korzystne warunki do bytowania wielu gatunków ptactwa. Obok ptaków łownych na stawach bytuje wiele gatunków chronionych i rzadkich.

Corocznie na terenie Ośrodka organizowane są polowania na kaczki, bażanty i zające. W sezonie łowieckim pozyskuje się 4000 do 5000 osobników łownego ptactwa wodno-błotnego, 300 bażantów kogutów, 30 saren, 50 do 70 lisów, 100 piżmaków i 30 do 50 dzikich gęsi.

Na stawach zostały wybudowane dwie wiaty służące myśliwym do odpoczynku podczas przerw w polowaniach. W pobliżu wiaty na Spytkowicach budowana jest ścieżka dydaktyczna z urzadzeniami służącymi do hodowli zwierzyny oraz urzadzeniami łwieckimi.Ośrodek w Zatorze współpracuje z Uniwrsytem Jagiellońskim, Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Akademia Rolniczą w Krakowie w zakresie hodowli zwierzyny oraz zastosowania nowych technik w gospodarowaniu populacjami zwierząt dzikich.

 

Kierownik Ośrodka:   Kolega Michał Gołda

Tel. 507 345 792

Siedziba OHZ Zator: ul. Na Stawach 13, 34-116 Spytkowice

Adres korespondencyjny: Michał Gołda, ul. Oświęcimska 27/7, 32-640 Zator 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że polowania na zwierzynę na terenie OHZ prowadzone są w formie polowań zbiorowych przez kierownika lub osobę przez niego wyznaczoną. Polowania na bażanty mogą odbywać się w dniach określonych w harmonogramie polowań zbiorowych (środy, soboty i niedziele), po uprzednim zgłoszeniu zamiaru polowania u kierownika OHZ-tu. Opłaty za organizację polowania i tusze pobranej zwierzyny dokonuje się w biurze ZO PZŁ w Krakowie. Polowania zamawia się u kierownika OHZ-tu w terminach określonych w planie polowań na dany sezon.

 

Linki:

Mapka dojazdu na zbiórki - Stawy Spytkowice

Mapka dojazdu na zbiórki - Stawy Przeręb 

 
 
 
Opłaty za polowania, tusze i trofea:

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

 30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

 

U c h w a ł a  Nr 5

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

 

w sprawie opłat za polowania, tusze zwierzyny i trofea łowieckie
pozyskane na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ ustala
następujące zasady rozliczania polowań, trofeów i tusz zwierzyny pozyskanej na terenie
OHZ Zator.

 

  1. 1.      Opłaty za odstrzał :

1)     Jeleń byk                                                   – 1500 zł

2)     Jeleń łania                                                  – 200 zł

3)     Jeleń cielę                                                   – 100 zł

4)     Jeleń postrzelony                                         – 300 zł

5)     Dzik odyniec (szable powyżej 15 cm)              – 500 zł

6)     Dzik warchlak                                               – 50 zł

7)     Dziki pozostałe                                            – 100 zł

8)     Dzik postrzelony                                           – 100 zł

9)     Sarna koza                                                 – 100 zł

10)  Sarna koźle                                                  – 100 zł

11)    Sarna koza lub koźle postrzelone                  – 100 zł

12)  Sarna rogacz (opłata za trofeum) przyjmuje się masę netto czaszki z parostkami bez żuchwy, 24 godz. po preparacji i potrąceniu 90g z masy brutto:

-         wszystkie formy parostków o masie do 120g                                 – 100 zł

-         wszystkie formy parostków o masie od 121g do 250g                     – 300 zł

-         wszystkie formy parostków o masie od 251g do 350g                     – 400 zł

-         wszystkie formy parostków o masie powyżej 350g                          – 550 zł

-         ryczałt za rogacza dla myśliwego dewizowego                                 – 800 zł

-         rogacz postrzelony (opłata)                                                         – 300 zł

Z opłat za odstrzał, z wyjątkiem jeleni byków, rogaczy i odyńców (o szablach powyżej 15 cm), zwalnia się strażników OHZ Zator.

 

  1. 2.    Zwierzyna drobna, polowania indywidualne:

1)       Drapieżniki (lis, kuna, tchórz, norka, jenot) – polowanie i tusze bez opłaty,

2)     Piżmak – opłata za 1 dzień polowania 50 zł + tusza 1 szt. 5zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty),

 

3)     Bażanty – opłata za 1 dzień polowania 100 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty),

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

4)     Gęsi – opłata za 1 dzień polowania 50 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                               - działacze 20 zł/szt.                    

                               - strażnicy 10 zł/szt.

5)     Kaczki i łyski - opłata za dzień polowania 50 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:        - komercyjnie 10 zł/szt.

                               - działacze i strażnicy 5 zł/szt.

 

  1. 3.    Polowania zbiorowe:

1)       Bażanty - organizacja polowania 100 zł od osoby (działacze 50 zł, strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

2)     Gęsi - organizacja polowania 30 zł od osoby (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze :      - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

Polowania zbiorowe na bażanty będą się odbywały w soboty, niedziele i środy po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem OHZ Zator. Informacja o rozpoczęciu polowań zbiorowych na gęsi będzie dostępna na stronie internetowej PZŁ Kraków.

                                                                                                                                                                                                          Za Zarząd:

      /-/ Tomasz Ciepły

                                                                         Przewodniczący

                                                                   Zarządu Okręgowego PZŁ

                                                                           w  Krakowie

 
 
 
 
Polowania na ptactwo wodne w OHZ Zator:
 

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

 

30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

                                                                              

U c h w a ł a  Nr 8

z dnia 23 maja 2016 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

w sprawie ustalenia terminarza i cennika polowań komercyjnych
na ptactwo wodne
w OHZ „Zator” w roku 2016

 

§1

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ
ustala terminarz i cennik polowań komercyjnych na ptactwo wodne w OHZ „Zator” w roku 2016.

Lp.

Data

Miejsce polowania

Rodzaj zwierzyny

Cena

wolne miejsca na 12/08/2016 r.

1

13.08.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

600/os.

brak

2

14.08.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

600/os.

brak

3

20.08.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

500/os.

brak

4

21.08.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

500/os.

brak

5

27.08.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

500/os.

brak

6

28.08.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

500/os.

brak

7

03.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

350/os.

brak

8

04.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

350/os.

brak

9

10.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

300/os.

brak

10

11.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

300/os

brak

11

17.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

250/os.

brak

12

18.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

250/os.

brak

13

24.09.2016

Przyręb

Ptactwo wodne

200/os.

brak

14

25.09.2016

Spytkowice

Ptactwo wodne

--------

wyłączone

 

§2

1. W okresie do 7 dni od daty dokonania rezerwacji polowania, należy wpłacić zadatek w wysokości minimum 50% ceny zarezerwowanego polowania, na rachunek bankowy ZO PZŁ w Krakowie.

Brak potwierdzenia wpłaty zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji.

Wpłatę końcową za zakupione polowanie należy dokonać nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego polowania.

Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji oraz przepadek zadatku.

 

2. Należność za polowanie, zakupione nie wcześniej niż 14 dni przed terminem planowanego polowania, należy uiścić w całości w dniu zakupu.

 

§3

Opłata za polowanie nie obejmuje kosztów pomocników i psów aportujących pozyskaną zwierzynę.

 

§4

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia

 

            Za Zarząd:

       /-/ Tomasz Ciepły

       Łowczy Okręgowy

          w Krakowie