OHZ Zator

Pierwsze stawy rybne w Zatorze powstały na przełomie XIII i XIV wieku. Z czasem, w kolejnych stuleciach zostały one rozbudowane.

Od 1778 roku stawy wraz z okolicznymi majątkami ziemskimi stanowiły kolejno własność: Duninów, Tyszkiewiczów, Wązowiczów i Potockich.

W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej kompleks stawów w Zatorze i Spytkowicach stał się atrakcyjnym miejscem polowań na ptactwo wodne. W dniu 1 kwietnia 1971 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wyłączył obwód 226 Zator-Spytkowice z dzierżawy i powierzył gospodarke łowiecką nad nim Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, który sprawuje ją do dzisiaj. Aktualnie Ośrodek gospodaruje na terenie jednego obwodu łowieckiego nr 99 o powierzchni 3578 ha; w tym powierzchnie wód ok. 1200 ha. Od roku 2000 nadzor nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie.

Stawy zatorsko-spytkowickie stanowią płytkie, zarośnięte roślinnością środowisko wodne stwarzające korzystne warunki do bytowania wielu gatunków ptactwa. Obok ptaków łownych na stawach bytuje wiele gatunków chronionych i rzadkich.

Corocznie na terenie Ośrodka organizowane są polowania na kaczki, bażanty i zające. W sezonie łowieckim pozyskuje się 4000 do 5000 osobników łownego ptactwa wodno-błotnego, 300 bażantów kogutów, 30 saren, 50 do 70 lisów, 100 piżmaków i 30 do 50 dzikich gęsi.

Na stawach zostały wybudowane dwie wiaty służące myśliwym do odpoczynku podczas przerw w polowaniach. W pobliżu wiaty na Spytkowicach budowana jest ścieżka dydaktyczna z urzadzeniami służącymi do hodowli zwierzyny oraz urzadzeniami łwieckimi.Ośrodek w Zatorze współpracuje z Uniwrsytem Jagiellońskim, Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Akademia Rolniczą w Krakowie w zakresie hodowli zwierzyny oraz zastosowania nowych technik w gospodarowaniu populacjami zwierząt dzikich.

 

Kierownik Ośrodka:   Kolega Michał Gołda

Tel. 507 345 792

Siedziba OHZ Zator: ul. Na Stawach 13, 34-116 Spytkowice

Adres korespondencyjny: Michał Gołda, ul. Oświęcimska 27/7, 32-640 Zator 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że polowania na zwierzynę na terenie OHZ prowadzone są w formie polowań zbiorowych przez kierownika lub osobę przez niego wyznaczoną. Polowania na bażanty mogą odbywać się w dniach określonych w harmonogramie polowań zbiorowych (środy, soboty i niedziele), po uprzednim zgłoszeniu zamiaru polowania u kierownika OHZ-tu. Opłaty za organizację polowania i tusze pobranej zwierzyny dokonuje się w biurze ZO PZŁ w Krakowie. Polowania zamawia się u kierownika OHZ-tu w terminach określonych w planie polowań na dany sezon.

 

Linki:

Mapka dojazdu na zbiórki - Stawy Spytkowice

Mapka dojazdu na zbiórki - Stawy Przeręb 

 
 
 
Opłaty za polowania, tusze i trofea:

Polski  Związek  Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Krakowie

 30-427  KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. 126342534, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

konto bankowe: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201, NIP 526-030-04-63, REGON 00074227900103

 

U c h w a ł a  Nr 5

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie

 

w sprawie opłat za polowania, tusze zwierzyny i trofea łowieckie
pozyskane na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie na podstawie § 133 pkt 2 Statutu PZŁ ustala
następujące zasady rozliczania polowań, trofeów i tusz zwierzyny pozyskanej na terenie
OHZ Zator.

 

  1. 1.      Opłaty za odstrzał :

1)     Jeleń byk                                                   – 1500 zł

2)     Jeleń łania                                                  – 200 zł

3)     Jeleń cielę                                                   – 100 zł

4)     Jeleń postrzelony                                         – 300 zł

5)     Dzik odyniec (szable powyżej 15 cm)              – 500 zł

6)     Dzik warchlak                                               – 50 zł

7)     Dziki pozostałe                                            – 100 zł

8)     Dzik postrzelony                                           – 100 zł

9)     Sarna koza                                                 – 100 zł

10)  Sarna koźle                                                  – 100 zł

11)    Sarna koza lub koźle postrzelone                  – 100 zł

12)  Sarna rogacz (opłata za trofeum) przyjmuje się masę netto czaszki z parostkami bez żuchwy, 24 godz. po preparacji i potrąceniu 90g z masy brutto:

-         wszystkie formy parostków o masie do 120g                                 – 100 zł

-         wszystkie formy parostków o masie od 121g do 250g                     – 300 zł

-         wszystkie formy parostków o masie od 251g do 350g                     – 400 zł

-         wszystkie formy parostków o masie powyżej 350g                          – 550 zł

-         ryczałt za rogacza dla myśliwego dewizowego                                 – 800 zł

-         rogacz postrzelony (opłata)                                                         – 300 zł

Z opłat za odstrzał, z wyjątkiem jeleni byków, rogaczy i odyńców (o szablach powyżej 15 cm), zwalnia się strażników OHZ Zator.

 

  1. 2.    Zwierzyna drobna, polowania indywidualne:

1)       Drapieżniki (lis, kuna, tchórz, norka, jenot) – polowanie i tusze bez opłaty,

2)     Piżmak – opłata za 1 dzień polowania 50 zł + tusza 1 szt. 5zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty),

 

3)     Bażanty – opłata za 1 dzień polowania 100 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty),

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

4)     Gęsi – opłata za 1 dzień polowania 50 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                               - działacze 20 zł/szt.                    

                               - strażnicy 10 zł/szt.

5)     Kaczki i łyski - opłata za dzień polowania 50 zł (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:        - komercyjnie 10 zł/szt.

                               - działacze i strażnicy 5 zł/szt.

 

  1. 3.    Polowania zbiorowe:

1)       Bażanty - organizacja polowania 100 zł od osoby (działacze 50 zł, strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze:       - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

2)     Gęsi - organizacja polowania 30 zł od osoby (strażnicy OHZ Zator bez opłaty)

Opłata za tusze :      - komercyjnie 35 zł/szt.

                              - działacze 20 zł/szt.

                              - strażnicy 10 zł/szt.

Polowania zbiorowe na bażanty będą się odbywały w soboty, niedziele i środy po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem OHZ Zator. Informacja o rozpoczęciu polowań zbiorowych na gęsi będzie dostępna na stronie internetowej PZŁ Kraków.

                                                                                                                                                                                                          Za Zarząd:

                                                                                                         /-/ Tomasz Ciepły

                                                                                                         Przewodniczący   

                                                                                                         Zarządu Okręgowego PZŁ

                                                                                                        w  Krakowie