Dla kandydatów

Harmonogram kursu dla kandydatów
od 28 sierpnia 2017 r.  

Lp.

Data

Godz.

Ilość godz.

Wykładowca

Temat

1

28.08

16.00

2

Leszek Paczkowski

Spotkanie organizacyjne.

2

30.08

16.00

5

Tomasz Nowak

Statut PZŁ. Aspekty prawne szkód łowieckich.

3

02.09

9.00

6

Stanisław Białek

Znajomość rodzajów broni i amunicji myśliwskiej,  przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego.

4

04.09

16.00

4

Waldemar Smolski

Tradycje i zwyczaje łowieckie (język łowiecki, sygnały łowieckie).

5

05.09

16.00

4

Łukasz Binkowski

Biologia i środowisko bytowania ptactwa wodnego. Gospodarka łowiecka a ptaki wodne.

6

07.09

16.00

4

Jerzy Słomski

Kynologia myśliwska.

7

11.09

16.00

4

Piotr Nowakowski

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską na polowaniu i strzelnicy myśliwskiej. Sześciobój myśliwski. Technika strzału.
Zajęcia na terenie strzelnicy Kraków – Pasternik.

8

12.09

16.00

4

Władysław Pociej

Przepisy Prawa łowieckiego. Prawa i obowiązki posiadacza myśliwskiej broni palnej, wydawanie i cofanie pozwoleń, przepisy karne w tym zakresie. Ustawa o broni i amunicji.

9

14.09

16.00

4

Paweł Kwapisz

Ochrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny. Gatunki prawnie chronione. Ustawa o ochronie zwierząt. Postępowanie ze zwierzyną łowną w szczególnych przypadkach:
- uśmiercanie rannej zwierzyny,
- pomoc rannej zwierzynie,
- postępowanie ze zwierzyną na terenach zabudowanych,
- postępowanie ze zwłokami padłej lub uśmierconej zwierzyny,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę

10

18.09

16.00

4

Zbigniew Bonczar

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną. Sokolnictwo.

11

20.09

16.00

4

Jan Ptak

Zasady wykonywania polowania.

12

21.09

16.00

4

Jan Ptak

Zasady wykonywania polowania.

13

23.09

10.00

5

Instruktorzy strzelectwa

Trening strzelecki. Strzelnica Kraków – Pasternik.

14

25.09

16.00

4

Zbigniew Bonczar

Biologia i środowisko bytowania zwierzyny drobnej. Gospodarka zwierzyną drobną.

15

26.09

16.00

4

Marek Wajdzik

Szkody łowieckie. Czynności po strzale – patroszenie, transport, dochodzenie postrzałka. Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną i preparowanie trofeów.

16

29.09

16.00

4

Krzysztof Szpetkowski

Etyka Łowiecka, promocja łowiectwa, wizerunek myśliwego.

17

30.09

10.00

5

Instruktorzy strzelectwa

Trening strzelecki. Strzelnica Kraków – Pasternik.

18

02.10

16.00

4

Andrzej Tomek

Populacja i struktury populacji. Metody inwentaryzacji zwierzyny. Zasady regulacji i kształtowania struktur populacji jelenia, sarny, daniela i dzika.

19

03.10

16.00

4

Andrzej Tomek

Biologia i występowanie niektórych gatunków zwierząt chronionych zaliczanych niegdyś do zwierzyny grubej: żubr, wilk, ryś, niedźwiedź. Biologia, występowanie i środowisko bytowania zwierzyny grubej: łoś, jeleń, jeleń sika, daniel, sarna, dzik, muflon.

20

04.10

16.00

2

Henryk Okarma

Ekologia ssaków drapieżnych.

21

04.10

18.00

2

Marek Szwarczyński

Pomoc w nagłych wypadkach.

22

09.10

16.00

4

Marek Wajdzik

Gospodarka łowiecka.

23

12.10

16.00

4

Marek Wajdzik

Gospodarka łowiecka.

24

14.10

9.00

8

Paweł Brzuski

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Cz. I

25

15.10

9.00

8

Paweł Brzuski

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Cz. II

 

 

Koszt kursu wraz z egzaminami wynosi 1400 PLN płatne na konto

Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie w terminie do 30 września 2017 r.

Numer konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201.

 

Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO PZŁ Kraków:

e-mail: l.paczkowski@pzlow.pl ; tel. 12 252 03 92

 

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie na podstawie
§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
(Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz.19) zawiadamia, iż w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie przy ul. Żywieckiej 12 odbędą się egzaminy mające na celu uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania.

16 października 2017 r. egzamin pisemny
- 1 grupa godz. 14.00
- 2 grupa godz. 16.00

17 października 2017 r. od godz. 14.00 egzamin ustny – 2 komisje egzaminacyjne

18 października 2017 r. godz. 10.00 egzamin strzelecki – strzelnica Pasterni


/-/ Tomasz Ciepły
Łowczy Okręgowy
w Krakowie